Skip to main content

Noutăți legislative pentru prosumatori

noutati-legislative-pentru-prosumatori

Prosumatorii din România își vor putea racorda mai ușor la sistem capacitățile noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile, iar regulamentele existente de acreditare a centralelor de producție a energiei verzi și de funcționare a pieței certificatelor verzi au fost actualizate.

Ordinul nr. 94/2022 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) actualizează Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobat în 2018. Astfel, prosumatorii vor fi definiți în regulament drept cei care au capacități de producție cu putere instalată de până la 400 kW pe loc de consum, în conformitate cu metodologia aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2022. Atenție, aceasta nu introduce nicio noutate practică pentru prosumatori, așa cum au interpretat unii comentatori online; este vorba de actualizarea unui regulament vechi, în acord cu creșterea de la 100 la 400 kW a pragului de putere instalată pentru prosumatori, intervenită în acest an.

Același ordin actualizează și Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat în 2017. Și în acest caz, exceptarea de la obligația de cumpărare a certificatelor verzi este pusă în acord cu creșterea de la 100 la 400 kW a pragului de putere instalată. Schimbarea legislativă propusă prevede că dintre producătorii de energie electrică care utilizează energia produsă pentru alimentarea clienților racordați prin linii directe de centrala electrică și care au obligație de achiziție de certificate verzi sunt excluși producătorii de energie electrică care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, așa cum sunt definiți în lege.

Concret, acești producători sunt prosumatorii, persoane fizice, juridice şi autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum. Ei sunt exceptați și de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.

Consecința acestei reglementări, potrivit ANRE, va fi reducerea numărului de participanți la piața de certificate verzi și a volumului de certificate verzi tranzacționate pe piața de certificate verzi, întrucât exceptarea de la obligația de achiziție de certificate verzi se extinde pentru întreg consumul alimentat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile (consum propriu și consum al altor clienți finali racordați prin linii directe la toate centralele electrice deținute de producătorii în cauză, indiferent dacă acestea utilizează surse regenerabile sau alți combustibili).

În paralel, ANRE a aprobat trei ordine (nr. 81, 82 și 83) pentru simplificarea și clarificarea modului de racordare la sistem a capacităților noi de producție a energiei electrice, care privesc fie în special, fie printre altele producătorii de energie din surse regenerabile. Instituția precizează că a fost avută în vedere și completarea legislației cu prevederi pentru clarificarea unor situații apărute în practică, cum ar fi cele care vizează producătorii de energie electrică care dețin capacități de producere mixte (folosesc surse diferite de energie) și instalații de stocare.

Dintre modificările introduse de ordinele respective, este de notat că se introduce obligația utilizatorului ce deține un loc de producere, sau un loc de consum și de producere, de a depune la operator, odată cu cererea de racordare, a extrasului de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere ori de consum, în copie. Sunt exceptați însă de la această obligație utilizatorii ce dețin locuri de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum.

La elaborarea studiilor de soluție, ANRE va cere și soluții de racordare a locurilor de producere cu limitare operațională, prin echipamente de automatizare a puterii evacuate, cu încadrarea acesteia în valoarea puterii maxime simultane aprobate ce poate fi evacuată în rețea. Limitarea operațională se aplică utilizatorului care a optat pentru o astfel de soluție de racordare și se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a rețelei electrice, au fost eliminate circumstanțele care au impus limitarea. Operatorul de rețea are obligația de a actualiza avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare, după caz.

Soluția de racordare cu limitarea operațională este alternativă a unei soluții de racordare cu lucrări de întărire generale și se va consemna în avizele tehnice de racordare și în certificatele de racordare emise de operatorul de rețea. Operatorii de rețea au obligația de a preciza în avizul tehnic de racordare și în certificatul de racordare situațiile care conduc la limitarea operațională a puterii evacuate.

Operatorul de rețea stabilește puterea maximă simultană ce poate fi evacuată fără a depăși valoarea solicitată de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ține seama de următorii factori: puterile instalate ale unităților generatoare; simultaneitatea în funcționare avută în vedere de utilizator; limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate; puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei; pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.

O altă prevedere precizează că, pentru scurtarea perioadei de realizare a lucrărilor de întărire generale, utilizatorul poate alege să realizeze lucrările cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, în vederea încheierii de către operatorul de rețea a contractului pentru proiectarea şi/sau execuţia acestor lucrări. De asemenea, instalațiile de racordare la joasă tensiune (branșament) se execută și se pun în funcțiune în maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru branșament.